Občianske združenie INFOBLIND

zaoberáme sa sprístupňovaním informácií nevidiacim.

Málokto si uvedomuje, že viac ako 90% informácií vnímame očami. Je to najrozšírenejší spôsob šírenia informácií.
Ťažké poškodenie zraku alebo jeho úplná strata znemožňujú samostatne narábať s informáciami vo vizuálnej forme.
Kompenzačné pomôcky poskytujú zdravotne postihnutým čiastočné, až skoro úplné zvýšenie samostatnosti, možnosť realizovať svoje ciele a zaradiť sa do spoločnosti zdravých ľudí. Práve v oblasti sebestačnosti je to obrovský prínos, pretože ak sa dokážu o seba postarať sami, potrebujú v menšej miere pomoc ostatných.
Moderné informačné technológie otvárajú obrovské možnosti, aj keď sú zložité a cenovo náročnejšie.
Počítač doplnený o špeciálny software pre čítanie obrazovky, je pre nevidiaceho výkonná kompenzačná pomôcka umožňujúca okrem komunikácie s okolím, získavania informácií na internete aj samostatné spracovanie textových dokumentov. Pomocou skenera a programu pre rozpoznávanie písma si dokáže nevidiaci prečítať čiastočne aj tlačený dokument. Nemá však možnosť overiť digitalizovaný text podľa originálu. Na takúto prácu je potrebný vidiaci asistent. Pre plné využitie počítača, či software sú zároveň potrebné rozsiahlejšie znalosti, ako iba základné zaškolenie. Vyvstáva potreba neustáleho doplňovania vedomostí aj v tejto oblasti.
Digitalizácia textov je pomerne zložitý a časovo náročný proces. Dostupnosť kníh a príručiek v digitálnej textovej forme je zatiaľ veľmi obmedzená. Náš projekt – knižnicu digitalizovaných kníh sme založili s cieľom ponúknuť nevidiacim literatúru potrebnú pre ďalšie vzdelávanie, rozvoj osobnosti, spestrenie voľného času a zábavu.

Na stránkach knižnice sú voľne dostupné príručky o digitalizácii textov. V prípade potreby pomôžeme každému nevidiacemu naučiť sa tejto dôležitej zručnosti.

Predmet činnosti združenia:

a) sprístupňovanie informácií pre nevidiacich
b) propagácia práce s PC, OCR a internetom
c) technicko-poradenský servis na vlastnej internetovej stránke
d) digitalizácia kníh a korektúra digitalizovaných textov
e) prevádzka knižnice digitálnych kníh pre nevidiacich na internete
f) zlepšovanie stávajúcich informačných systémov tak, aby vyhovovali potrebám nevidiacich

Predstavenstvo združenia:
Peter Grosser – predseda
Ing. Róbert Vojdan – technický šéf a administrátor knižnice DigiBooks
Ing. Jana Zámečníková

Adresa:
Občianske združenie INFOBLIND
Žitavská 4
821 07 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: infoblind@nextra.sk

IČO: 30853630


Bankové spojenie:

- pre platby v rámci Slovenska a medzinárodné platby:

FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
Číslo účtu: 2600580650
Kód banky: 8330
IBAN: SK4483300000002600580650
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
správa pre príjemcu: meno člena knižnice, v prospech ktorého bola platba vykonaná

- pre platby z Českej republiky, v českých korunách:

Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2600580650
Kód banky: 2010
správa pre príjemcu: meno člena knižnice, v prospech ktorého bola platba vykonaná

Členský príspevok je 13,2E na rok. Prepočítane je to cca 340,-Czk. Je možná platba i na ľubovoľne inú dobu, doba platnosti členstva v knižnici sa potom prepočíta podľa zaslanej čiastky.