DigiBooks - Prihláška

 Knižnica pre nevidiacich,
 s textami v jazyku slovenskom a českom.

Peter je nevidiaci, stará sa o Infoblind a pomáha s technickými a softwarovými problémami pre nevidiacich. RoboV sa stará o prevádzku knižnice.

Krátka charakteristika: V knižnici sa nachádza cez 29 000 autorov a viac ako 114 000 titulov /7.06.2018/. Nie je anonymná, člen musí poslať prihlášku poštou, potvrdenie o zaregistrovaní do knižnice dostane e-mailom. Nie je zadarmo, člen sa na prevádzkových nákladoch podieľa ročnou čiastkou 13,20 Eur alebo vlastnou aktivitou pri digitalizácii či korektúrach, i čiastočne. Člen má základný týždenný limit /obmedzenie počtu titulov, ktoré si môže za týždeň stiahnuť/, ale môže si ho zvýšiť vlastnou aktivitou.
Každý zaregistrovaný /s nulovým limitom/ môže do knižnice nahrávať, ale získané body využije až po schválení za člena knižnice. Ak sa prihlási ten, kto už nejakým spôsobom prispel k rozvoju digitálnej literatúry, bude primerane zvýhodnený.

Tu si môžete stiahnuť prihlášku pre nevidiacich občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držitelia preukazu ZTP, ZTP/S.


K dispozícii je aj prihláška pre nevidiacich občanov Českej republiky, musia byť držiteľmi preukazu TZP, TZP/P. 

Prosím, vyplňujte prihlášku zásadne len na počitači (náš scaner a OCR zatiaľ nedokážu vylúštiť Váš rukopis) a pošlite ju poštou na našu adresu (podrobnosti sú uvedené v prihláške). Ak ju totiž nevypíšete jednoznačne, nemáme vám ako založiť účet, ani vám poslať potvrdenie o prijatí za člena. A v prípade, že sa nám potvrdenie vráti ako nedoručiteľné, môžeme oprávnene predpokladať, že ste neuviedli správnu adresu a účet vám bude zrušený.

Vidiaci, ktorí by chceli pomáhať ako korektori, sa musia ozvať administrátorovi knižnice /RoboV/, tí musia mať inú zmluvu. Priamy mailový kontakt je admin@digibooks.sk . Záložná adresa je robov.sk zavináč zoznam.sk.

 

Informácia o ochrane osobných údajov

V súlade s nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (v skratke GDPR), sú osobné údaje členov knižnice spracovávané nasledovným spôsobom:

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Občianske združenie INFOBLIND so sídlom Žitavská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 30853630

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracováva OZ INFOBLIND v rozsahu nevyhnutnom  a výlučne za účelom prihlásenia sa do knižnice DIGIBOOKS, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. 

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno a priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo, mobil, e-mailová adresa, kópia preukazu TZP, resp. ZTP a občianskeho preukazu (bez rodného čísla).

Pre funkčnosť knižnice DigiBooks používa administrátor nasledovné osobné údaje: meno, login, emailová adresa, dátum platnosti členstva, počet získaných bodov, poznámky administrátora a zoznam titulov, ktoré člen knižnice použil. 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon..

Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

- na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona)

 - na opravu osobných údajov (§ 22 zákona)

Člen knižnice má právo na základe žiadosti osobné údaje opraviť.

 - na výmaz osobných údajov (byť zabudnutý) (§ 23 zákona)

Člen knižnice má po ukončení členstva právo požiadať o odstránenie osobných údajov z administrácie knižnice DigiBooks. V takom prípade pri opakovanom prihlásení do knižnice DigiBooks  musí podať novú prihlášku a nebude sa prihliadať na jeho predchádzajúce pôsobenie v knižnici.

 - na obmedzenie spracovania osobných údajov (§ 25 zákona)

 - na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona)

 - vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov (§ 27 zákona)

 - právo odvolať súhlas so spracovaním údajov (§ 14 ods. 3 zákona)

 - podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu. Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na linke 0903 441899 alebo na emailovej adrese infoblind@nextra.sk

 V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov  naším združením je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0).

V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10)