Občianske združenie INFOBLIND

Žitavská 4
821 07 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: infoblind nextra.sk

Stanovisko k počínaniu Mgr. Vladimíra Zahoranského

Chceli by sme ozrejmiť niekoľko faktov k osobe pána Vladimíra Zahoranského.

Rozhodne sa dištancujeme od jeho aktivít, ktoré v žiadnom prípade nepomôžu nevidiacim, naopak vytvoria v adresátovi mylný obraz o našej činnosti.

Suverénne vystupuje ako hovorca, alebo prevádzkovateľ knižnice DigiBooks, prípadne vyvoláva dojem, že ju zastupuje. Nie je to pravda, pretože nikdy nemal žiadne poverenie na vykonávanie tejto činnosti.

Nie je členom knižnice DigiBooks (www.digibooks.sk). Z členstva v knižnici bol v roku 2010 vylúčený pre opakované zneužívanie jej mena, na čo nemal oprávnenie (jednanie v našom mene, nevhodné vyžadovanie darov a pod.) Nie je ani nikdy nebol členom združenia Infoblind, ktoré sa o knižnicu stará.

Neposielajte jeho prostredníctvom združeniu Infoblind či knižnici DigiBooks dary ani iné výhody (v tomto prípade používa namiesto adresy združenia Infoblind svoju vlastnú adresu v Humennom).

Z jeho ďalších aktivít dávame do pozornosti nasledovné:

Vladimír Zahoranský sa s obľubou stavia do pozície ochrancu verejných záujmov, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za týmto účelom si nájde kontroverznú skutočnosť, zveličí ju a následne nepretržite obťažuje (i domnele) zodpovedného človeka, jeho nadriadených i známych. Má nezmyselné požiadavky za účelom vyvolania konfliktov, v ktorých by mohol zosmiešniť, zničiť alebo ponížiť vybratú obeť. V týchto konfrontáciách neváha použiť urážky, vulgarizmy, polopravdy i vyslovené klamstvá. Nikdy sa neospravedlňuje, vždy je v predstave, že iba on má pravdu.

Za účelom vyvolania dojmu širokej poslucháčskej základne rozosiela kópie obťažujúcich správ jemu známym osobám i napriek tomu, že o to nemajú záujem. Na žiadosti o zrušenie zasielania týchto správ nereaguje alebo adresátovi vynadá.

Ak niekto poukáže na rozpory v jeho argumentácii alebo stačí ak s ním iba nesúhlasí, uchyľuje sa k urážkam alebo zverejňovaniu súkromných údajov oponenta. V krajných prípadoch sa vyhráža aj výzvou od právnika či stretnutím na súde. Spor graduje i v prípade, že sa mu nikto neozýva – v takom prípade si vymyslí otázku od niekoho neznámeho a pokračuje vo svojich mystifikáciách či rozoštvávaní.

Podobný spôsob argumentácie a pýtania darov v mene knižnice DigiBooks používa i internetová identita Richard Willman, ktorý sám seba tituluje „Odborný digitalizér, Digitálna knižnica pre nevidiacich DigiBooks“. Táto osoba ani funkcia sa však v knižnici DigiBooks nevyskytuje ani nikdy nevyskytovala.

19.09.2017
Peter Grosser, predseda združenia INFOBLIND
Ing. Róbert Vojdan, technický šéf a administrátor knižnice DigiBooksPodobné skúsenosti s Vladimírom Záhoranským majú aj iné organizácie, menovite:

TyfloCentrum Brno, o. p. s. so Stanoviskom k počínání pana Vladimíra Záhoranského

a

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá vydala vlastné Stanovisko k vyjadreniam pána Vladimíra Zahoranského, naviac prikladáme jeho textový prepis.

Aktualizácia 22.09.2017 (odkazy sa otvárajú v novom okne)Identita pána Richarda Willmanna bola na vyššieuvedené aktivity zneužitá. Pán Willmann pána Zahoranského síce pozná, ale už pred 25 rokmi s ním prerušil kontakt a odvtedy o ňom nemá bližšie informácie. Vyjadrenia pána Zahoranského jeho menom sa nezakladajú na pravde.

Aktualizácia 22.02.2019Združeniu Stopka došla trpezlivosť a vydalo vlastné vyjadrenie: Naša reakcia na pretrvávajúce útoky p. Zahoranského. Je to rozsiahlejší materiál a stojí za prečítanie.

Čo bude nasledovať?

Aktualizácia 15.04.2019


Združenie UNSS zverejnilo rozsudok proti žalovanému Mgr. Vladimírovi Zahoranskému proti poškodzovaniu dobrého mena žalobcu. Adresa na originálny rozsudok, a jeho export do formátu docx. Čítanie je to zaujímavé, pekne mapuje spôsob myslenia pána Zahoranského i jeho spôsob obťažovania.
Zrejme mu to ale nestačilo, škodil i naďalej, takže 11.1.2021 UNSS uverejnilo ďalší oznam: Stanovisko ÚNSS k podvodnému e-mailu poškodzujúcemu dobré meno verejnej zbierky Biela pastelka

Aktualizácia 29.08.2021Vlado Zahoranský skontaktoval a presvedčil Mariána Magáta, aby svoju knižku "Židokracia" poslal do knižnice DigiBooks. Akonáhle tam bola zaradená, okamžite zaspamoval Ústredný zväz Židovských náboženských obcí a Zväz protifašistických bojovníkov, aby odstránili nacistické knižky z knižnice DigiBooks. S touto požiadavkou ho ale ÚZ ŽNO nakoniec poslal do hája.
Takže Vlado nemeškal a podal udanie na Úrad špeciálnej prokuratúry s tým, že Peter Grosser rozširuje extrémistický materiál prostredníctvom knižnice pre nevidiacich. Svoje konanie zdokumentoval v manifeste moderného udavača, v ktorom priznal, že nemá žiaden dôkaz o tejto činnosti a jediné rozširovanie (možno) extrémistických materiálov vykonal iba a len Vlado Zahoranský na vlastné triko ako agent provokatér. Na nasledujúcom odkaze je textový prepis pre tých čo nemajú FaceBook.

Aktualizácia 29.09.2021Věc: Mgr. Vladimir Zahoransky – rekapitulace případu - IS MUNI

Pripojený dokument pomerne podrobne mapuje aktivity Vlada Zahoranského počas jeho pôsobenia na Masarykovej univerzite v rokoch 2006-2013. Prikladáme aj jeho export do docx verzie.

Ani to nepotrebuje komentár, tak iba citát z úvodu:
"Přestože již několik let Mgr. Zahoransky nemá k Masarykově univerzitě žádný vztah (není jejím absolventem, studentem ani uchazečem o studium), opětovně a pod různými záminkami, obtěžuje velké skupiny jejích zaměstnanců. Jeho e-mailové aktivity (podněty, stížnosti, žádosti, návrhy, výhrady) jsou natolik četné a hromadně rozesílané nejen osobám na Masarykově univerzitě, nýbrž i adresátům mnoha dalších institucí, takže je lze stěží posuzovat izolovaně, výstižnějším se jeví nahlížet je jako trvalý psychosociální jev."

A zo záveru:
"Počínání žadatele/stěžovatele, ačkoli se často odvolává na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zjevně jde nad rámec platné právní úpravy a má spíše podobu systematického a dlouhodobého obtěžování. Způsob, jakým Mgr. Zahoranský komunikuje je mnohdy krajně nevhodný až urážlivý. Některé jeho e-maily hraničí se „stalkingem“ a vzbuzují pochybnost, zda je pisatel způsobilý posoudit důsledky svého jednání."

Aktualizácia 10.08.2022Mgr. Vladimír Zahoransky – Podnet pre novelizáciu knižničného a autorského zákona pre zabránenie zneužívania extrémistami

Reakcia na obvinenie p. Zahoranského

V polovici roku 2021 p. Zahoranský u p. Magáta vybavil, aby svoju knižku "Židokracia" poslal do knižnice pre nevidiacich DigiBooks. Po jej zaradení p. Zahoranský podal udanie v ktorom žiada prešetriť konanie Petra Grossera z občianskeho združenia Infoblind. Podľa udania má rozširovať extrémistický materiál prostredníctvom knižnice pre ťažko zdravotne postihnutých čitateľov, pričom v uvedenom skutku p. Zahoranský vidí spáchanie extrémistickej trestnej činnosti.

Toto udanie mu ale nestačilo, takže v júli 2022 rozoslal hromadný mail vo forme otvoreného listu Ministerstvu kultúry SR a iným organizáciám. Žiada v ňom zmeniť knižničný zákon tak, aby sa zabránilo zabránenie šíreniu extrémistického (antisemitského, nacistického) materiálu zo strany špecifických knižníc pre zrakovo postihnutých. Zároveň informuje, že prebieha trestné stíhanie vedené NAKA ktoré sa týka digitálnej knižnice pre nevidiacich DigiBooks. Požaduje preto na štáte rôzne opatrenia, ktorými by chcel znemožniť činnosť neštátnych či štátom neposvätených organizácií, ktoré sa zaoberajú knižničnými službami.
Priložený dokument okrem pôvodnej požiadavky obsahuje aj komentáre k jednotlivým bodom návrhu i zákony, ktoré sa na tento prípad vzťahujú.

Občianske združenie Infoblind sa rázne ohradzuje proti obvineniam p. Zahoranského. Neexistuje totiž žiaden náznak ani dôkaz o rozširovaní akejkoľvek závadnej literatúry prostredníctvom knižnice DigiBooks či iným spôsobom. P. Zahoranský nemá povedomie o zmysle poslania knižníc všeobecne ani o zákonnom rámci, v ktorom sa knižnice pohybujú.
Preto iba krátko zacitujeme:
a) Materiál podľa § 130 ods. 7 TZ sa totiž na účely § 422c TZ nepovažuje za extrémistický materiál len vtedy, ak sa preukázateľne prechováva za účelom realizácie vzdelávacích, zberateľských alebo výskumných aktivít.
b) Ku dnešnému dňu nie je platný a účinný žiadny právny predpis, ktorý by knižniciam ukladal akúkoľvek povinnosť akýmkoľvek spôsobom obmedzovať sprístupňovanie publikácií používateľskej verejnosti.

Extrémisti svoj vzťah k akejkoľvek radikálnej ideológii skrývajú. Ich verejné prejavy a slová sú formulované tak, aby boli v poriadku z hľadiska litery zákona. No medzi riadkami možno čítať všeličo. Lenže narážky extrémistov pochopia iba tí, ktorí sa neboja poznať históriu.
Preto je nevyhnutné sa oboznámiť i s myslením kontroverzných autorov, ktorí píšu diela s radikálnym kontextom. Iba tak pochopíme, z akého prameňa tieto úvahy vychádzajú a budeme sa vedieť proti nim účinne brániť. Z tohto dôvodu je potrebné mať k dispozícii dostatok literatúry, ktorá problémy ukazuje z rôznych uhlov pohľadu.

„Kto sa nedokáže poučiť z histórie, je odsúdený na jej opakovanie.“
George Santayana

Aktualizácia 30.08.2022Rok 2023 – falošná identita Marek Herzeg

V roku 2023 sa Vladimír Zahoranský snažil votrieť do knižnice DigiBooks pod falošnou identitou. Vystupoval ako český občan pod menom Marek Herzeg a používal mailovú adresu marekherceg@email.cz. Keď začal pod klamlivou zámienkou vyťahovať od členov knižnice ich kontaktné údaje, tak mu bol účet v knižnici ukončený. Snažil sa ho obnoviť aj pod prísľubom úplatku a ohovárania, ale neuspel.

Aktualizácia 2.11.2023Rok 2023-2024 - podvrhnuté maily

V tomto období sa Vladimír Zahoranský špecializoval na vytváranie mailových správ s tým, že ich falošne podpisoval, hlavne menom Róberta Vojdana či Petra Grossera. Využíval na to portály, kde nebola vyžadovaná registrácia napr. www.uschovna.cz, či webové formuláre. Obľúbeným sa mu stal hlavne fake mailer emkei.cz, pomocou ktorého rozosielal mystifikačné správy do konferencií pre nevidiacich. Podpisy predstaviteľov združenia Infoblind zneužíval na sľubovanie nesplniteľného a verbovanie osôb s extrémistickým či aspoň kontroverzným pozadím. Na zvýšenie dôveryhodnosti nakydal sám na seba to najhoršie, čo si dokázal spomenúť, so slovníkom hodným pripitého dlaždiča. Cieľom týchto aktivít je zrejme zapojenie týchto osôb do chodu knižnice a následne obvinenie knižnice z nekalých praktík, tak ako to vykonal pri Magátovi v roku 2021. Bolo to potvrdené aj správami odoslanými do konferencie pre nevidiacich podpísaných -Hlas lidu- z adresy hlaslidu2024@email.cz z ktorých je jasná snaha o ovplyvňovanie obsahu knižnice a jej cenzúra podľa chute pána Zahoranského. Niečo také ale knižnica robiť nesmie, zákon o knižniciach 126/2015 to hovorí jasne:
§ 12
Základné princípy doplňovania knižničného fondu
(2) Doplňovanie, budovanie knižničného fondu a sprístupňovanie knižničného fondu v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice je knižnica povinná realizovať na princípe nezávislosti a odbornosti. Doplňovanie, budovanie a sprístupňovanie knižničného fondu nesmie podliehať ideologickej, politickej ani náboženskej cenzúre ani komerčnému vplyvu alebo inému vplyvu.

Aktualizácia 27.03.2024